Algemene Voorwaarden - Webshop

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst op afstand: de koopovereenkomst op afstand tot stand gekomen door gebruik van een daartoe bestemd systeem tussen Flower Factor BV - webshop (hierna te noemen: webshop) en de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: cliënt).
 2. Cliënt: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de webshop.
 3. Webshop: de rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt aan cliënten.  In deze algemene voorwaarden gaat het om Flower Factor BV.
 4. Ontbindingsrecht: het recht van de cliënt om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen cliënt gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht.
 6. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen de mogelijkheid biedt om informatie die aan hen is gericht op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2. Identiteit en Contactgegevens Webshop

Flower Factor BV
Distributieweg 8
2645 EJ Delfgauw

KvK nummer: 63139049
BTW NL855109075B01
Website: www.flowerfactor.com
e-mail: info@flowerfactor.nl


Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst op afstand, die tot stand is gekomen tussen webshop en cliënt.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt het aanbod van webshop aanvaart, waaronder maar niet gelimiteerd tot het accepteren van aanbiedingen en het plaatsen van bestellingen.
 3. Webshop bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De cliënt behoudt zich het recht voor om tot het moment van bevestiging de overeenkomst te ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webshop, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en van eventuele overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de webshop het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 4. Ontbindingsrecht

 1. Cliënt heeft, nadat bestelde producten zijn ontvangen, een wettelijke bedenktijd van veertien dagen na ontvangst. Binnen de genoemde bedenktijd behoudt cliënt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.
  1. Indien cliënt gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient cliënt dit binnen de bedenktijd schriftelijk (per e-mail) aan de webshop te melden. Webshop verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht. 
  2. Gedurende de bedenktijd zal de cliënt zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Cliënt zal het product beoordelen en slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
  3. Cliënt is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, wanneer dit het gevolg is van de wijze waarop de cliënt met het product is omgegaan en dit omgaan verder gaat dan redelijk of gebruikelijk is voor de beoordeling van het product.
  4. Cliënt dient producten bestemd voor retourzending gezamenlijk en met alle geleverde toebehoren zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webshop te retourneren conform door webshop verstrekte instructies.
  5. In geval van ontbinding en retourzending komen de kosten van retourzending voor rekening van cliënt.
  6. Na ontvangst van retourzending vergoedt webshop de van cliënt ontvangen betaling inclusief de initiële verzendkosten uiterlijk binnen veertien dagen volgend op de dag van ontbinding.
  7. Wanneer cliënt heeft gekozen voor en duurdere methode van levering worden alleen de kosten voor een standaardlevering vergoed.

 

Artikel 5. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. Alle producten die naar hun aard beperkt houdbaar zijn, snel kunnen bederven of verouderen;
 2. Alle op verzoek van cliënt op maat gemaakte producten;
 3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 4. Alle producten die naar hun aard na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 5. Online/digitale educatie programma’s
 6. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de cliënt de verzegeling heeft verbroken.
 7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiele drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de cliënt en indien cliënt heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest;

 

Artikel 6. Aangepast Ontbindingsrecht

In het geval cliënt zich online heeft aangemeld voor een cursus (niet zijnde een online educatie programma), kan client de inschrijving tot 2 maanden voorafgaande aan de geplande cursus, annuleren. De kosten worden gerestitueerd onder aftrek van 25 euro aan administratiekosten voor Nederlandse betalingen en 50 euro voor buitenlandse betalingen.

 

Artikel 7. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat cliënt aan de webshop kenbaar heeft gemaakt.
 2. De webshop zal bestellingen uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling leveren, tenzij een afwijkende levertermijn is gecommuniceerd of overeengekomen. Webshop zal cliënt tijdig, doch binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Cliënt heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien levering slechts na dertig dagen plaatsvindt zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webshop zal in het geval van ontbinding, zoals bedoeld in dit artikel, het door cliënt betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten rust tot het moment van levering bij webshop. Na levering van het product rust het risico van beschadiging of vermissing van producten bij cliënt of een door hem vooraf aangewezen derde.
 5. Indien de cliënt voor een vervoerder kiest die niet door webshop wordt aangeboden gaat het risico op beschadiging of vermissing over op de cliënt zodra de webshop het product aan vervoerder overhandigt.

 

Artikel 8. Intellectueel Eigendom

 1. Indien webshop werken van intellectuele eigendom levert, verkrijgt cliënt op dit werk een licentie voor gebruik voor één persoon, gedurende een van te voren bepaalde periode. Hieronder vallen in ieder geval de online educatieprogramma’s die via de webshop worden aangeboden.
 2. Het is cliënt niet toegestaan de werken te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden of te leveren aan derden.
 3. Webshop zal bij ongeoorloofd gebruik bij cliënt de schade verhalen.

 

Artikel 9. Privacy en Verwerking Persoonsgegevens

 1. Webshop verwerkt persoonsgegevens conform Nederlands recht.
 2. De privacyverklaring van webshop is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10. Klachten en Geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen webshop en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, doch binnen zeven dagen nadat cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webshop via info@flowerfactor.nl
 3. Bij webshop ingediende klachten worden binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen veertien dagen verholpen kan worden zal de webshop hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen de cliënt een oplossing mag verwachten.
 4. Uitgangspunt van webshop is om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Echter, wanneer de klacht niet binnen een termijn van drie maanden volgende op de dag van het melden van de klacht kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van cliënt (indien in Nederland). Wanneer het gaat om een geschil met een buitenlandse cliënt zal het geschil toch aan een bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Opgemaakt te Delfgauw, April 2018